Kontaktai
Svarbu
Informacija
Vietos valdžia
Istorija
Mokykla
Organizacijos
Darbo pasiūlymai
"Sūduvos gidas"
Šakių autobusų parkas
 Mokyklos nuostatai


MOKYKLOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Mokyklos pavadinimas
1.1. Pilnas mokyklos pavadinimas lietuvių kalba – Šakių rajono Lekėčių vidurinė mokykla.
1.2. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas lietuvių kalba – Šakių raj. Lekėčių vid. m-kla.
2. Mokyklos įsteigimo data 1823 m.
3. Mokyklos adresas – Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225 Šakių raj.
4. Mokykla yra savivaldybės įstaiga.
5. Steigėjas – Šakių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai (kodas 188619996).
6. Pagrindinė mokyklos veikla – švietimas.
6.1. Rūšys:
6.1.1. bendrasis vidurinis mokymas, kodas 802130
6.1.2. bendrasis vidurinis specialusis mokymas, kodas 802140
6.1.3. bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 802110
6.1.4. bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, kodas 802120
6.1.5. pradinis mokymas, kodas 801030;
6.1.6. pradinis specialusis mokymas, kodas 801040;
6.1.7. priešmokyklinis ugdymas, vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.
7. Mokymo forma – dieninė, pageidaujantiems sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai, ligos (negalios atveju) – mokymas namuose.
8. Mokymo kalba – lietuvių kalba.
9. Asmens formaliojo ar savišvietos būdu įgyti mokymosi pasiekimai įteisinami įstatymų nustatyta tvarka išduotu dokumentu, kurio turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato LR Vyriausybė arba jos įgaliota institucija:
9.1. baigus pradinio ugdymo programą (kodas 101001001) – pradinio išsilavinimo pažymėjimu (kodas 1001).
9.2. baigus pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį – pažymėjimu (kodas 2058).
9.3. baigus pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001) – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimu (kodas 2001).
9.4. baigus vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001)– brandos atestatu (kodas 3014), brandos atestatu su pagyrimu (kodas 3014), brandos atestato priedu (kodas 3016)
9.5. išklausius kursą – mokymosi pasiekimų pažymėjimu (kodas 2055).
9.6. baigus adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002) – pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimu (kodas 1701).
9.7. baigus adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002) – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimu (kodas 2701).
9.8. baigus adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002) – vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimu (kodas 3701).
10. Mokykla suteikia priešmokyklinį išsilavinimą, pradinį  išsilavinimą (kodas 1001), pagrindinį (kodas 2001) ir vidurinį  išsilavinimą (kodas 3010).
11. Lekėčių vidurinė mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
12. Lekėčių vidurinė mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikianti kaip biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą ir sąskaitas banke.
13.  Mokykla savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vaikų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla ir bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, šiais nuostatais ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
14. Mokykla yra paramos ir labdaros gavėja ir teikėja.
15. Mokykla visiškai išlaikoma iš savivaldybės lėšų, atskirais atvejais remiama įstatymų numatyta tvarka.
16. Mokykla įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama įstatymų numatyta tvarka.
17. Lekėčių vidurinė mokykla yra pelno nesiekianti savivaldybės institucija.

II. MOKYKLOS TIPAS IR STRUKTŪRA

18. Lekėčių vidurinė mokykla yra 12 metų, 3 pakopų bendrojo lavinimo mokykla.

III. MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

19. Moksleiviai į mokyklą priimami pagal gyvenamą vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas arba kitas steigėjo nustatyta tvarka, esant galimybei-atsižvelgiant į tėvų ar vaikų pageidavimus jei išsilavinimas ir kitos aplinkybės (sveikata, dėstomosios kalbos mokėjimas ir kt.) atitinka priėmimo į ją sąlygas.

IV. MOKYKLOS PASKIRTIS

20. Bendradarbiaudama su tėvais Lekėčių vidurinė mokykla ugdo savarankišką, laisvai pajėgų, atsakingai savo gyvenimą kurtis gebantį žmogų. Šituo siekdama ji augina tvirtus dorinius pagrindus ir savarankišką pasaulėžiūrą turinčius visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles.
21. Sudaro moksleiviams sąlygas perimti gimtosios kalbos, šiuolaikinės visuomenės ir gamtos mokslų žinių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius praktinės veiklos įgūdžius, Europos religinę ir filosofinę patirtį, perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros supratimą.
22. Skatinti moksleivių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus, kitokias socialines galimybes, nei dauguma. Siekia socialinio moksleivių solidarumo, išmoko teikti socialinę paramą artimiesiems.

V. MOKYKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

23. Mokykla:
23.1. Formuoja ir įgyvendina moksleivių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas. Paiso savo moksleivių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo (-si) būdus ir tempą.
23.2. Teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
23.3. Sudaro moksleiviams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas.
23.4. Organizuoja moksleivių papildomąjį ugdymą, integruodama jį su bendruoju lavinimu.
23.5. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiūjų poreikių vaikams. Organizuoja specialiūjų poreikių vaikų ugdymą bendrosiose ar specialiosiose klasėse.
23.6. Organizuoja ugdymo planuose nenumatytą tėvų mokamą popamokinę veiklą (kursai, būreliai).
23.7. Atlieka vidinį mokyklos auditą.
23.8. Vykdo pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus.
23.9. Kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.

VI. PAGRINDINĖ VEIKLA

24. Mokykla vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu bendruoju mokymo planu, universaliomis ir bendrosiomis programomis, Valstybės nustatytu išsilavinimo standartu.
24.1. Formuoja moksleivių ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius mokyklos bendruomenės poreikius.
24.2. Teikia moksleiviams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą.
24.3. Deda tvirtus moksleivių dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, skiepija bendrąsias žmogaus vertybes, lavina gebėjimus jomis grįsti savo gyvenimą.
24.4. Brandina moksleivių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.
24.5. Puoselėja moksleivių dvasines, psichines ir fizines galias.


VII. STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

25. Lekėčių vidurinė mokykla yra trijų pakopų:
25.1. Pirmoji pakopa – Ketverių metų pradinė mokykla,
25.2. Antroji pakopa – šešerių metų pagrindinė mokykla,
25.3. Trečioji pakopa – dviejų metų vidurinė mokykla.
26. Mokykla:
26.1. Sudaro sąlygas aplinkiniams gyventojams mokytis, siekti bendrojo vidurinio išsilavinimo.
26.2. Rengia mokymo planą vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendrąjį lavinimą teikiančiais mokyklų mokymo planais.
26.3. Nustato darbo organizavimo tvarką.
26.4. Organizuoja moksleivių mokymą ir papildomąjį ugdymą.
26.5. Sudaro sąlygas mokytis eksternu ir pagal individualias programas.
26.6. Ruošia adaptuotas, modifikuotas ir individualias mokymo programas ir jomis vadovaujasi mokydami spec. poreikių vaikus.
26.7. Organizuoja pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigimo egzaminus, teikia bendrojo, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo cenzą.
26.8. Gali organizuoti prailgintos darbo dienos grupes, parengiamąją klasę (grupę).
26.9. Gali organizuoti papildomą mokymo planuose nenumatytą tėvų veiklą (kursai, studijos ir pan.)

VIII. MOKSLEIVIŲ, TĖVŲ (AR VAIKO GLOBĖJŲ), PEDAGOGŲ TEISĖS IR PAREIGOS

27. Moksleiviai turi teisę:
27.1.  Į nemokamą mokslą.
27.2.Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
27.3.  Rinktis mokymosi lygį.
27.4.Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
27.5.Nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, kabinetais ir klasėmis.
27.6.Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
27.7.Mokytis eksternu ir eksternu laikyti pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigimo egzaminus.
27.8.Dalyvauti mokyklos savivaldoje, ugdos grupėse, sekcijose, būreliuose.
27.9.Burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
27.10.Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę. Sukakus 15 metų apsispręsti dėl tikybos mokymosi.
27.11.Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
27.12.Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus.
27.13.Į poilsį ir laisvalaikį atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius.
27.14.Gauti pašalpas (našlaičiai – lengvatas) įstatymų nustatyta tvarka.
27.15.Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
28. Moksleivių pareigos:
28.1.  Įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.
28.2.  Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais.
28.3.  Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir moksleivių elgesio taisyklių.
28.4.  Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, globoti juos senatvėje, ligos ar kitos negalios atvejais, padėti tėvams ir kitiems šeimos nariams kuriems reikalinga parama.
28.5.  Nuolat lankyti mokyklą.
28.6.  Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
28.7.  Laikytis žmonių bendrabūvio normų.
29. Tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai turi teisę:
29.1. Reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis lavinimas.
29.2. Laisvai parinkti valstybinę ar nevalstybinę mokymo įstaigą.
29.3. Dalyvauti vaikui renkantis mokymo profilį, papildomo ugdymo kryptį.
29.4. Gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi ir elgesį.
29.5. Spręsti (kartu su mokyklos pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę klasę klausimus.
29.6. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
30. Tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai privalo:
30.1. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo bei mokymosi sąlygas, užtikrinti, kad jis įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki 16 metų.
30.2. Bendrauti su pedagogais sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus.
30.3. Padėti vaikui pasirinkti mokymosi lygį ir papildomo ugdymo kryptį.
30.4. Mokyti vaiką darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, atvirumo, iniciatyvos, savarankiškumo, susitelkimo ir reiklumo sau.
30.5. Sudaryti reikiamas prielaidas vaiko protinių, dvasinių ir dorovinių galių vystymuisi.
30.6. Sudaryti vaikui tinkamas sąlygas gyventi ir kurti šeimoje.
30.7. Apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
31. Pedagogai turi teisę:
31.1. Laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus.
31.2. Tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą.
31.3. Rengti individualias ugdymo programas.
31.4. Koreguoti tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų sociokultūrinės aplinkos poveikį moksleivių ugdymui (-si).
31.5. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines sekcijas, būrelius ar susivienijimus.
31.6. Nustatyta  tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti.
31.7. Atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatomomis lengvatomis.
31.8. Teikti siūlymus dėl mokyklos vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos.
31.9. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
31.10. Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje.
32. Pedagogai privalo:
32.1. Ieškoti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų ir metodų.
32.2. Pasiruošti pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti.
32.3. Padėti moksleiviams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis.
32.4. Mokyti darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvos ir reiklumo sau.
32.5. Kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis.
32.6. Laikyti bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo.
32.7. Stebėti, analizuoti ir koreguoti tėvų ir kitų teisėtų vaikų atstovų, sociokultūrinės aplinkos poveikį vaikų ir jaunimo ugdymui, domėtis moksleivių sveikata, rūpintis jų sauga.
32.8. Analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų tėvus, kolegas, mokyklos vadovybę, savivaldos institucijas.
32.9. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusius susitarimu stebėti vienas kito darbą.
32.10. Padėti moksleiviams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, formuoti saugos darbe bei buityje įgūdžius.
32.11. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.
32.12. Laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių.
33. Klasės auklėtojas privalo:
33.1. Domėtis moksleivių sveikata, tirti jų polinkius, interesus.
33.2. Reguliuoti moksleivių darbo ir poilsio režimą, informuoti tėvus ir kitus teisėtus vaiko atstovus apie jo mokymąsi ir elgesį.
33.3. Ugdyti moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti dorovę, sveiką gyvenimą.
33.4. Tvarkyti klasės žurnalą, moksleivių asmens bylas, pažymių knygeles, prižiūrėti, kaip moksleiviai vykdo mokyklos nuostatus, mokyklos bendruomenės prisiimtas darbo tvarkos taisykles.
33.5. Bendrauti  su kiekvienus moksleiviu ir jo šeima, burti klasėje dirbančius mokytojus ir ktius mokyklos darbuotojus (bibliotekininką ir papildomo darbo organizatorių) efektyvinant klasės moksleivių ugdymą.
33.6. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei Vaikų teisių apsaugos tarnybą.
33.7. Padėti moksleiviui pasirinkti tolesnę mokymosi sritį.
33.8. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis.
33.9. Mokyklos med. darbuotojo, specialiojo pedagogo, logopedo ir bibliotekininko teises, pareigas bei darbo turinį nusako pareigybinės instrukcijos ir darbo tvarkos taisyklės.

IX. SAVIVALDA

34. Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių tėvų, globėjų, rūpintojų ir pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui.
35. Tėvus į mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – pedagogų taryba, antros ir trečios pakopos moksleivius – visuotinis šios pakopos moksleivių susirinkimas.
36. Mokyklos taryba susideda iš 15 narių, po 5 atstovus nuo mokinių, tėvų ir pedagogų. Tarybos nariai renkami 2 metams.
37. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai 2 metams. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku.
38. Mokyklos tarybos sekretorių iš savo tarpo renka visi mokyklos tarybos nariai 2 metams.
39. Mokyklos tarybos pirmininkas kviečia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, numato posėdžių darbo tvarką, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
40. Mokyklos tarybos sekretorius rašo posėdžių protokolus, registruoja tarybai teikiamus pasiūlymus, tvarko kitą dokumentaciją.
41. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų  dauguma.
42. Mokyklos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.
43. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai svarstyti juos iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
44. Mokyklos taryba:
44.1. Aprobuoja mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, parenka mokymosi profilius.
44.2. Inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.
44.3. Sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus (pedagogų tarybos teikimu).
44.4. Svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.
44.5. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ištirs aukštesnės organizacijos.
44.6. Aptaria siūlymus dėl vadovėlų užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
44.7. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
44.8. Skiria pedagogus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
44.9. Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
44.10.  Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
45. Pedagogų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, bibliotekininkas ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
46. Pedagogų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
47. Pedagogų tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams, į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus  gali būti  sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.
48. Pedagogų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
49. Pedagogų taryba:
49.1. Aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus.
49.2. Svarsto valstybės nustatytų švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą.
49.3. Analizuoja mokymo planų, mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
49.4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią mokyklos filosofiją ir regiono švietimo nuostatus.
49.5. Sprendžia moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
49.6. Moksleiviams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, sulaukusiems 16 metų – kitą mokymosi ir veiklos formą.

X. VALDYMAS

50. Mokyklai vadovauja direktorius. Mokyklos steigėjas jį skiria vadovaudamasis ŠMM nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams ir viešo konkurso organizavimo tvarka.
51. Direktorius:
51.1. Telkia mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų vykdymui.
51.2. Aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką, kelia visuomenės poreikius atliepiančius mokyklos veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių mokyklos veiklos programų rengimą, organizuoja jų vykdymą.
51.3. Organizuoja mokymo planų rengimą, sudaro sąlygas kiekvienam moksleiviui rinktis mokymosi profilį, lygį, papildomo ugdymo kryptį.
51.4. Puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius.
51.5. Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybę jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą.
51.6. Rengia mokyklos darbo tvarkos taisykles ir teikia jas mokyklos tarybai aprobuoti.
51.7. Kartu su mokyklos taryba nustato moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemą.
51.8. Rūpinasi mokyklos intelektiniais, materialiniais ir fiziniais ištekliais, darbų sauga.
51.9. Stebi moksleivių pamokinį ir papildomą ugdymą, vertina pedagogų praktinio darbo rezultatus, skatina juos atestuotis.
51.10. Palaiko ryšius su VTAT, moksleivių tėvais, mokyklos rėmėjais, visuomene. Kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.
51.11. Priima ir  atleidžia iš darbo pavaduotojus, pedagoginį ir aptarnaujantį personalą, skatina bei skiria drausmines nuobaudas.
51.12. Organizuoja pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigimo egzaminus. Nustatyta tvarka teikia informaciją NEC.
51.13. Rengia mokyklos veiklos sąvadą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti.
51.14. Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti.
51.15. Kontroliuoja, kad mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
51.16. Sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specaliosios pedagoginės – psichologinės pagalbos moksleiviams teikimu.
51.17. Rūpinasi tarptautiniais mokyklos ryšiais.
51.18. Atstovauja mokyklą kitose institucijose.
52. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
52.1. Telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui.
52.2. Organizuoja mokymo planų, bendrųjų programų vykdymą. Sudaro pamokų ir papildomo ugdymo tvarkaraščius.
52.3. Vadovauja vaikų su negalia integravimosi programų įgyvendinimui, organizuoja sergančių moksleivių mokymą namuose ir ligoninėse.
52.4. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai.
52.5. Kontroliuoja, kaip moksleivių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertina ugdymo rezultatus.
52.6. Analizuoja ir koreguoja moksleivių  bendrojo ir papildomo ugdymo pokyčius.
52.7. Rengia ugdymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus.
52.8. Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.
52.9. Organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą.
52.10. Informuoja  tėvus ir kitas suinteresuotas insititucijas apie vaikus, vengiančius privalomo mokymosi ir įstatymų nustatyta tvarka, imasi poveikio priemonių.
52.11. Tvarko moksleivių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą.

53. Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio  reikalams:
53.1. Paruošia patalpas darbui, aprūpina mokyklą materialiniais ir informaciniais ištekliais.
53.2. Užtikrina mokyklos pastatų, inventoriaus  ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą.
53.3. Rūpinasi mokyklos sanitarija ir higiena.
53.4. Vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas funkcijas.

XI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

54. Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius nustatyta tvarka. Kokurencijos sąlygomis pedagogai ir kiti darbuotojai gali būti priimami konkurso tvarka. Konkurso sąlygas tvirtina mokyklos direktorius.
55. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai aktai, arjono tarybos sprendimai, rajono sprendimai, rajono potvarkiai.

XII. VADOVŲ IR PEDAGOGŲ ATESTAVIMO TVARKA IR ORGANIZAVIMAS

56. Mokyklos vadovai ir jos skyrių pedagogai atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

XIII. ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA

57. Mokyklos archyvo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos standartas LST 6.1-92, pavyzdinė bendrojo lavinimo mokyklų bylų nomenklatūra, mokyklos raštvedybos instrukcija.

XIV. BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

58. Baigiamieji egzaminai organizuojami ir išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

XV. MOKYKLOS RYŠIAI

59. Mokykla pavaldi steigėjui ir Švietimo ir mokslo ministerijai.
60. Mokykla bendradarbiauja su jos veiklą įtakojančiais juridiniais bei fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, mokslo ir studijų institucijomis)
61. Mokykla palaiko tarptautinius ryšius, dalyvauja tarptautinėse organizacijose, keičiasi moksleiviais ir mokytojais, rengia programas paramos fondams, organizuoja  bendrus renginius.

XVI. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

62. Mokyklos veiklą prižiūri steigėjas Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri ŠMM bei apskričių viršininkai pagal ŠMM patvirtintus nuostatus. Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos ŠMM nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie mokyklos atliekamo ugdymo kokybę.
63. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotas Valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas.

XVII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

64. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.
65. Mokyklos finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžetas.
66. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.
67. Finansines operacijas vykdo mokyklos buhalterinė tarnyba.
68. Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja.

XVIII. ATSAKOMYBĖ

69. Moksleiviai, nevykdantys savo pareigų, moksleivių elgesio taisyklių, atsako pagal įstatymus, mokyklos nuostatus ir mokyklos darbo tvarkos taisykles.
70. Tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai, fiziškai ir morališkai žalojantys savo vaikus ir nesudarantys sąlygų mokytis iki 16 metų, atsako įstatymų  nustatyta tvarka.
71. Mokytojai, auklėtojai ir kiti pedagogai garantuoja moksleivių sveikatos saugumą, atsako už gyvybę pamokų, papildomo ugdymo bei mokyklos organizuotų renginių metu.
72. Mokyklos vadovybė ir pedagogai LR Darbo kodekso numatyta tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys nors ir ne darbo metu yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis.
73. Mokyklos vadovybė atsako už ŠMM ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliam asmenybės vystymuisi.
74. Mokyklos direktorius atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus.
75. Mokyklos vadovams ir kitiems dirbantiesiems pažeidusiems darbo drausmę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

XIX. LIKVIDAVIMAS

76. Mokyklos skyrius likviduojamas steigėjui pritarus, jo nustatyta tvarka.

XX. HIGIENOS NORMOS

77. Klasėje suolai gali būti sustatomi įvairiai, atsižvelgiant į ugdymo būdus ir metodus, dalyko specifiką, konkrečios pamokos pobūdį ir tikslus. Suolai gali stovėti eilėmis, pusračiu, ratu, grupėmis. Svarbu, kad suolų sustatymas padėtų mokytojams ir moksleiviams dirbti, bendradarbiauti, siekti ugdymo tikslų.
78. Mokymas organizuojamas siekiant tausoti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, sudarant palankiausias sąlygas jo fizinei, protinei bei socialiniai brandai.
79. Mokslo metų trukmė neturėtų viršyti 200 darbo dienų, jas ritmingai suskaidant atostogomis.
80. Mokslo savaitės (su papildomu ugdymu) trukmė neturėtų viršyti 1300-1500 min. pradinėse ir 1500-1700 min. aukštesnėse klasėse.
81. Pamokų tvarkaraščiai sudaryti siekiant kuo geresnės mokinių fizinių, protinių, dvasinių galių sklaidos. Dalykus kaitalioti, gretinti, jungti, atsižvelgiant į ugdymo poreikius, tikslus, klasės bei atskirų  mokinių darbingumą.
82. Pamokų pradžia 8.00 val.
83. Namų užduotys neskiriamos 1-4 klasių moksleiviams visus mokslo metus ir visų klasių moksleiviams prieš atostogas.
84. Kontroliniams darbams, iš anksto suderinus su mokytoju, parenkamos patogios dienos vengiant dviejų kontrolinių darbų tą pačią dieną ar gretimomis dienomis.
85. Darbo krūvis per mokslo metus paskirstomas optimaliai: nuo rudens jis tolygiai didėja, o pavasarį pradeda mažėti. Laikotarpiais po atostogų, savaitgalių, švenčių dienų į darbą įsijungiama palaipsniui.
86. Vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos. Taisyklės“.

XXI. DĖL MOKSLEIVIŲ ŽINIŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO

87. Moksleivių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami 10 balų sistema.
88. Mokyklos ar pedagogų tarybos nutarimu mokykla gali rinktis kitas vertinimo sistemas. Visais atvejais trimestriniai ar metiniai įvertinimai fiksuojami 10 balų sistema.
89. Siektina, kad vertinimas atspindėtų moksleivio siekius, pastangas, skatintų mokymosi motyvaciją. 
90. Pažymiais nevertinamas 1-4 klasių moksleivių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai.

XXII. DĖL MOKSLEIVIŲ ELGESIO VERTINIMO

91. Moksleivių elgesį stebi ir vertina klasės auklėtojas ir apie tai nuolat informuoja tėvus, mokyklos vadovybę.
92. Elgesio vertinimas klasės žurnale ir mokyklos baigimo dokumentuose nefiksuojamas.
93. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis moksleivių elgesio taisyklių laužymas), gavus švietimoskyriaus vedėjo, jo įgalioto asmens pritarimą, moksleivis šalinamas iš mokyklos. Direktorius apie moskelivio pašalinimą iš mokyklos informuoja savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą.
94. Nepažangūs moksleiviai, sulaukę 16 metų, gali būti šalinami iš mokyklos.
95. Moksleivių elgesio vertinimo taisykles susikuria mokyklos bendruomenė. Nustato skatinimo ir drausminimo priemonių sistemą.

XXIII. DĖL MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

96. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės – mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis  dokumentas.
97. Taisyklės reglamentuoja šias mokyklos veiklos sritis:
97.1.  Moksleivių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos, klasių komplektavimo tvarką.
97.2. mokyklos personalo darbo tvarką, skatinimo ir drausminimo priemonių sistemą.
97.3. moksleivių elgesio taisykles su skatinimo ir drausminimo priemonių sistema.
97.4. ugdymo organizavimo tvarką.
97.5. moksleivių maitinimosi ir sveikatos priežiūros tvarką.
97.6. naudojimosi mokyklos turtu, patalpų ir inventoriaus priežiūros tvarką.

Mokyklos nuostatų projektas aprobuotas 2005 m. rugsėjo 05 d. , protokolo Nr.1

Mokyklos tarybos pirmininkas       V. Puodžiukaitienė


Mokyklos direktorius         L. Adomaitis


 

by Corpus Integrum